رفتن به محتوا

چارت سازمانی

بر این اساس و در حال حاضر، امکانات پرسنلی شرکت فن آوران رستاپاد مطابق جداول زیر می باشد:

سمت سازمانی

تحصیلات

سابقه کار

مدیرعامل

کارشناس ارشد مهندسی برق

10

رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

12

معاون فنی و تولید

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

12

معاون بازرگانی

کارشناس اقتصاد

7

معاون اداری و مالی

کارشناس حسابداری

8

مشاورین فنی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

کارشناس ارشد مهندسی برق

14

10

مشاور بازرگانی

کارشناس ارشد امور مالی

12

مشاور حقوقی

کارشناس ارشد حقوق

15

واحدها

تعداد پرسنل

نوع همکاری

فنی و مهندسی

2

7

تمام وقت

پاره وقت

ساخت و تولید

4

به تعداد موردنیاز

تمام وقت

پاره وقت

برنامه ریزی

1

تمام وقت

امور مالی

1

تمام وقت

منابع انسانی

1

تمام وقت

انفورماتیک

1

پاره وقت

بازرگانی

1

تمام وقت